סקירה כללית

Leads a group of software engineers
Responsible for the development of software components assigned to the team including design, planning, implementation, testing and maintenance.
Responsible for the source configuration control, design documentation and reviews, code reviews, unit and integration testing planning and documentation.
Implements and controls team work to meet R&D procedures and work instructions.
Plans and manages the team work effort and execution follow up.
Mentors team members to deliver professional solutions while providing efficient working environment and tooling.
Part of the software leadership forum.

דרישות המשרה

Proven in-depth knowledge of OOD, proficient in software technologies and development lifecycle
Takes broader system view while balancing with details.
Self-driven individual with multitasking and execution skills
Excellent interpersonal relations, mentoring and influential abilities.
Passionate about high quality software while delivering on plan.

העלאת קורות חיים או כל מסמך רלוונטי אחר.


הנך יכול/ה להגיש את מועמדותך באמצעות קורות החיים ששמורים באתר. לחץ על הקישור הבא כדי לשלוח אותם למעסיק באתר ובמייל.