כללי

 1. תקנון זה (להלן: “התקנון”) מהווה את ההסכם שבין מפעילת אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר”), חברת אקטיביטק בע”מ (info@actvtec.co.il) (להלן: “החברה”) לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשרותי האתר, בין כמשתמש רשום ובין כבלתי רשום, בין כמעסיק ובין כמועמד (להלן:“המשתמש”).
 2. במידה וקראת הוראות תקנון זה ואינך מסכים לאיזו מהן, הנך נדרש לצאת לאלתר מן האתר ולא לגלוש בו, וכן לחדול מכל שימוש בשירותים המסופקים באמצעות האתר (להלן: “השירותים”), ככל שעשית שימוש באיזה מאותם שירותים. המשך גלישתך באתר או שימוש בשירותים המוצעים על ידי האתר יחשב כהסכמתך לכל הוראות תקנון זה.
 3. הוראות תקנון זה חלות גם על המשתמש באתר ו/או הנרשם לשירותים המוצעים באתר באמצעות ו/או דרך אתר אינטרנט אחר, בין אם אותו אתר אינטרנט אחר קשור לחברה ובין אם לאו, והכל בנוסף לתנאי השימוש באתר האחר. כל הצעות העבודה מיועדות לגברים ונשים בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 4. בתנאי השימוש שלהלן ובכל הטקסטים שבאתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהפך.
 5. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחות בלבד, ואין ליחס להן ערך פרשני כלשהו.
 6. החברה שומרת על זכותה לתקן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה, ועל ההתקשרות בין החברה למשתמשים יחולו הוראות התקנון כפי שיהיה בתוקף מעת לעת. האחריות להתעדכן בהוראות התקנון המעודכנות חלה על המשתמש.

קניין רוחני והשימוש באתר

 1. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, במודעות הדרושים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לבעלת האתר בלבד.
 2. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות במודעות הדרושים, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעלת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

אחריות

 1. החברה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר. החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש המעסיק בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או הגיע לצד ג’ דרך האתר, ו/או כל מידע שנשלח לו בדואר אלקטרוני.
 2. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק מידע מקצועי, שלם, אמין ומדויק אך היא אינה נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע המוצג באתר (לרבות, ביחס לתוכן המודעות) ו/או לנכונותו ו/או לתקפות ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. פרסום המודעות ותוכנן ו/או המידע על מעסיקים פוטנציאלים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של החברה לגבי נכונות ו/או אי נכונות ו/או כדאיות השירותים. כל פעולה המתבצעת על ידי המשתמש הינה על פי שיקול דעתו ואחריותו בלבד והחברה אינה אחראית לכל תוצאה הנגרמת עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המצוי בו.
 3. מגבלות על תוכן המסמכים הנשלחים למעסיקים – המשתמש מתחייב כלפי החברה כי לא יישלח דרך האתר לכל צד ג’ שפרטיו מופיעים באתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג’ כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר והמעסיקים בפרט; יובהר כי במהלכו של תהליך העלאת הקובץ ע”י המשתמש אין לחברה כל יכולת לבחון את כל הקבצים המועלים ולפיכך אין באפשרותה ו/או ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.
 4. המשתמש מתחייב לא לבצע באמצעות האתר ו/או באמצעות מידע הכלול באתר כל פעולה המנוגדת לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשס”ח-2008 בדבר משלוח דברי פרסומת לצדדים שלישיים ו/או פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מחשבי החברה עצמם.
 5. באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.
 6. כמו כן, מתחייב המשתמש כי תוכן מסמך קורות החיים הנשלח על ידו מוגבל אך ורק להצגת קורות חייו של המשתמש בלבד. אין להפיץ מסמך שלא ברשות בעליו. בנוסף, חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות האתר לצורך קידום, שיווק או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח מכל סוג שהוא, בכל צורה ובכל אופן, ובכלל זה, אך לא רק, שליחת חומר פרסומי בתוך קובץ קורות חיים, איסוף פרטי מפרסמים ושימוש בהם.
 7. החברה תהא רשאית להוסיף על כל קורות חיים שישלחו דרך האתר את שמה, את הלוגו שלה, או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.
 8. החברה עושה מאמצים על מנת לאבטח את האתר ונוקטת בפעולות סבירות על מנת למנוע הפרעה בעת עשיית שימוש באתר. עם זאת מובהר בזה, כי השימוש באתר נעשה וניתן כשירות כפי שהוא (As Is) והחברה אינה מתחייבת כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המשתמש מסכים באופן מפורש,כי החברה לא תהיה אחראית בכל צורה בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ו/או על ידי צד שלישי אחר, ובין אם לאו.
 9. החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש.

שימוש במידע פרטי

 1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה בקישור שלהלן ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.
  עם רישומו של המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא, לספק פרטי התקשרות שונים וכן תשובות למספר שאלות לצרכי אבטחה (להלן: “הפרטים המזהים”). פרטים אלה נדרשים, בין היתר, על מנת לאפשר למשתמש לגשת לאיזורים המוגבלים של האתר. זוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסוד, ולדאוג לעדכן אותם מידי פעם, כך שרק הוא יוכל להשתמש בהם. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באיזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש. אם יש למשתמש חשד כי פרטי הכניסה שלו הגיעו לידיעתו של מישהו אחר, עליו להודיע על כך לחברה מייד.
 2. החברה רשאית, אך אינה מתחייבת, לשמור את הפרטים המזהים, והאחריות לגבות ולשמור את הפרטים המזהים חלה על המשתמש בלבד.
 3. החברה שומרת על זכותה להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות תקנון זה.
 4. בנוסף לאמור במדיניות הגנת הפרטיות, מובהר בזאת כי בעצם העלאת קורות חיים לאתר ו/או משלוח קורות חיים באמצעות האתר, המשתמש (בין אם הוא משתמש רשום ובין אם לאו) נותן את הסכמתו והרשאתו לחברה להעביר את קורות החיים שלו למעסיקים אשר החברה תסבור, לפי שיקול דעתה, כי הם רלוונטיים לאותם קורות חיים. אין בסעיף זה כדי להטיל על החברה חובה כלשהי להעביר קורות חיים.
 5. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, האתר מאפשר שימוש בפונקציה “אני מאשר/ת את שליחת קורות החיים שלי למשרות דומות / מתאימות נוספות“- כאשר תסומן פונקציה זו יועברו קורות החיים של המשתמש (לרבות שמו וכתובת הדוא”ל שסיפק) למשרות המפורסמות באתר, הכוללות אפיונים בחתך דומה, על פי קביעת החברה וכפי שישונו מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לצורך ייעול השירות. שליחת קורות החיים של המשתמש למשרות נוספות תתבצע באופן חד פעמי לכל המשרות שהוגדרו כדומות/ מתאימות. יובהר כי מאחר ושליחת קורות החיים של משתמש באמצעות פונקציה זו מבוצעת באופן אוטומטי וממוחשב אזי: (א) שליחת קובץ קורות החיים למשרות הדומות/ מתאימות נוספות תעשה ללא הנתונים שהוספו ע”י המשתמש בשדות “הערות הגולש” ו”פרטים נוספים” (ב) יתכן כי קובץ קורות החיים ישלח גם למעסיקו הנוכחי של המשתמש ככל שפרסם משרה דומה כאמור והמשתמש מסכים לכך (ג) לא ישלח קובץ קורות חיים של משתמש יותר מפעם אחת לאותה משרה אלא אם נשלח באמצעות פניה ישירה של המשתמש. בסימון הפונקציה לשליחת קורות חיים למשרות דומות/ מתאימות נוספות המשתמש נותן הסכמתו לכל האמור לעיל וכן הינו מאשר כי ידוע לו שאין ביכולתה של החברה להתחייב כלפיו בשליחת קורות החיים לכל המשרות המתאימות או הדומות באתר ו/או כי האפיון לצורך שימוש בפונקציה זו מתבצע ע”פ הגדרות טכניות שנקבעות ע”י המעסיקים ולפיכך יתכן והמשרות אליהן ישלחו קורות החיים של המשתמש אינן מתאימות או דומות בפועל למשרה אליה פנה המשתמש באופן ישיר ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בעניין זה.
 6. יתכן והאתר יאפשר גם למשתמש להירשם לשירות קבלת משרות דרך הפייסבוק. כאשר תסומן פונקציה זו תיצור מערכת החברה עם המשתמש קשר דרך תוכנת המסרים של פייסבוק, וסימון הפונקציה מהווה הסכמה של המשתמש ליצירת קשר כאמור ולקבלת משרות מן החברה דרך תוכנת המסרים של פייסבוק. המשתמש מתחייב למסור את פרטי פרופיל הפייסבוק שלו בלבד, ולא למסור פרופיל אחר כלשהו בעת ההרשמה לשירות. השירות ישלח למשתמש דרך תוכנת המסרים של פייסבוק הצעות למשרות, לפי אפיונים וחיתוכים אשר יקבעו על ידי החברה וכפי שישונו מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לצורך ייעול השירות. בסימון הפונקציה לקבלת משרות באמצעות הפייסבוק המשתמש נותן הסכמתו לכל האמור לעיל וכן הינו מאשר כי ידוע לו שאין ביכולתה של החברה להתחייב כלפיו בשליחת כל המשרות הרלוונטיות למשתמש והקיימות באתר ו/או כי האפיון לצורך שימוש בפונקציה זו מתבצע ע”פ הגדרות טכניות שנקבעות ע”י המעסיקים ולפיכך יתכן והמשרות שתישלחנה אל המשתמש לא תתאמנה או תהינה דומות בפועל למשרה שמחפש המשתמש ו/או לכישוריו ו/או הכשרתו. למשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בעניין זה. ידוע למשתמש כי הוא רשאי בכל עת לבקש להפסיק את שירות קבלת הצעות המשרה דרך תוכנת המסרים של פייסבוק ו/או לעשות שימוש בפונקציות של תוכנת המסרים של פייסבוק לשם חסימת הודעות מסוג זה. השימוש בתוכנת המסרים של פייסבוק כפוף לתנאי השימוש של פייסבוק, ולחברה אין כל התקשרות עסקית או אחרת עם פייסבוק בקשר עם שירות זה.

התקשרות עם צד שלישי

 1. האתר מאפשר ו/או יכול שיאפשר בעתיד למשתמשים להתקשר בעסקאות רכישת שירותים או מוצרים מצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים באתר). כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג’, ואינה כוללת את החברה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך החברה עצמה.
 2. החברה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה.

הוראות כלליות

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.
 2. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל סכסוך ו/או חילוקי דיעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או תקנון זה ו/או השירותים יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב יפו בלבד.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ו/או לסרב להצטרפות משתמש לשירותים ו/או  למנוע ממשתמש כניסה לאתר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה. החברה רשאית להפסיק את התקשרותה עם המשתמש ולהודיעו בכל עת, גם לאחר שאושר כמשתמש, על סיום ההתקשרות עימו.
 4. חל איסור על הצגת מודעות המקדמות הזדמנויות תעסוקה לא ברורות, מטעות, מבוססות על הונאה או מציעות “עבודה מהבית”, שיווק רשתי, תוכנית שותפים או התעשרות מהירה. בכל מקרה – פרסום “עבודה מהבית” או “תוכניות שותפים” לא יעשה בחבילה הבסיסית אלא בחבילות בתשלום בלבד.
 5. אין להשתמש באתר בסימני קריאה ו/או בסימנים מיוחדים אחרים.
 6. חל איסור להוסיף מספר טלפון, קישור לאתר אינטרנט או מייל בחבילה הבסיסית.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון זה ו/או מהוראות על פי דין, תהא החברה רשאית למנוע מן המשתמש לקבל את השירותים, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) אם המשתמש עשה  בשירותים ו/או באתר שימוש בלתי חוקי, או המאפשר, מקל, מסייע או מעודד ביצועו של מעשה כזה; (ב) אם המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים; (ג) אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם; (ד) אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה; (ה) אם המשתמש נמנע מלשלם עבור שירותים שרכש מן החברה בתמורה; (ו) אם כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; (ז) אם המשתמש הוכרז כפושט רגל ו/או חדל פירעון, ו/או נפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הוצאה לפועל ו-(ח) אם המשתמש עשה שימוש באתר לטובת תוכנית שותפים חיצונית כגון: fillip.co. (ט) אם המשתמש ניסה לפרסם “עבודה מהבית” “תוכנית שותפים” או “התעשרות מהירה” בחבילה הבסיסית (חינמית).

תנאי שימוש מיוחדים למעסיקים

האתר מציע, בין היתר, שירותים מסויימים למעסיקים המבקשים לאתר עובדים למשרות (להלן: “מעסיקים”). הוראות פרק זה חלות על מעסיקים, וזאת בנוסף לכל יתר הוראותיו של תקנון זה.

 1. השירותים שתעניק החברה באתר למעסיקים יכול שיכללו, בין היתר שירותי פרסום מודעות דרושים ו/או באנרים ו/או לוגו חברה ו/או שם החברה המפרסמת ו/או כל פרסום אחר של המעסיק (להלן: “השירותים למעסיק“). החברה רשאית למנוע פרסום של פרטי החברה, לוגו, טלפון או מייל באתר. החברה רשאית למחוק כל פרסום ו/או מעסיק באתר ללא מתן הסבר.
 2. החברה עושה מאמצים סבירים ומקובלים על מנת לשווק את האתר בקרב הציבור, בין היתר, במטרה להעלות את מספר כניסות המשתמשים לאתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי לשירותים למעסיק ו/או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות כלשהי, שכן, אין ביכולת החברה לחזות אם ואילו תגובות יתקבלו בעקבות הפרסום. לפיכך, החברה לא תישא כלפי המעסיק או מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות הנ”ל, להיעדר תגובות, לזהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ו/או מהמידע שמועבר על המעביד.החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בכל מידע אשר יפורסם באתר.
 3. החברה שומרת על זכותה לשמור מידע ופרטים אודות המעסיק (כגון: פרטיים אישיים, כתובת אימייל, טלפון, פקס וכד’) במאגרי המידע שלה, בין היתר, על מנת להציע ולשלוח למעסיק קורות חיים של מועמדים פוטנציאלים, התואמים, לדעת החברה, את המשרות המוצעות על ידי המעסיק והתואמים את אופיו. ידוע למעסיק והוא מסכים לכך כי קורות החיים ישלחו אליו על ידי החברה ו/או על ידי המועמד עצמו.
 4. ידוע למעסיק, והוא מסכים לכך, שכל מעסיק החותם על מנוי באתר, ו/או מתעניין בשירותי האתר באמצעות שיחה טלפונית ו/או מייל, ו/או ממלא את פרטיו ב”צור קשר – מעסיקים”באתר, מצטרף באופן אוטומטי לרשימת התפוצה של האתר, במסגרתה, בין היתר, יישלח אליו ניוזלטר למעסיקים אחת לשבוע, ומעת לעת מייל בנוגע למבצעים שונים שמציע האתר. המעסיק מאשר לחברה לשלוח אליו דואר פרסומי באמצעות דוא”ל ו/או פקס ו/או SMS ו/או דואר ישראל.
  הסכמה זו הנה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן. המעסיק מסכים בזה כי פרטיו האישיים ישמרו במאגר נתונים של האתר ובחברה. כן מוסכם על המעסיק, כי בנתונים אשר ישמרו בבסיס המידע ייעשה שימוש על ידי החברה גם לצורך ניתוח סטטיסטי.
 5. באם יבקש המעסיק הסרה מרשימת התפוצה, יעשה זאת באמצעות האתר או כתובת המייל : info@actvtec.co.il ובקשתו תבוצע בדרך כלל בתוך יום עבודה, או בתוך 10 ימי עבודה לכל המאוחר (בתאריכי חול המועד למשל).
 6. מובהר בזה, כי השירותים למעסיק אינם באים להחליף את שיקול דעתו העצמאי של המעסיק ומתן ייעוץ מקצועי, ומעסיק – הפועל בהתאם לשירות ו/או המתקשר עם צד ג’ כלשהו בהסתמך על מידע שהועבר לידיו על ידי משתמש, צד ג’ ו/או על ידי החברה – יישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק שעשויים להיגרם למעסיק עקב כך.
 7. החברה תעניק למעסיק או למי מטעמו את השירותים למעסיק, בכפוף לפירעון מלוא התמורה ולתנאים עליהם חתומים ומחויבים הצדדים בהסכם ההתקשרות.
 8. אין בנקיטת פעולה כלשהי ע”י החברה, בהתאם ללשון הסכם ההתקשרות, כדי לגרוע מהזכויות והסעדים המוקנים לה על פי כל דין. בנוסף על האמור בהסכם ההתקשרות, מובהר כי הזמנה חתומה ע”י המעסיק ו/או על ידי מי מטעמו, מהווה חוזה מחייב לכל דבר ועניין.
 9. מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכות החברה על פי כל דין ו/או הסכם, החברה רשאית להפסיק את השירותים למעסיק ו/או השימוש שעושה המעסיק באתר, אם לא יעמוד במי מתנאי תקנון זה. כמו כן, יהיה על המעסיק לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש אחר של המעסיק ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 10. המעסיק מתחייב כלפי החברה כי התכנים הנמסרים לפרסום באתר של החברה אינם מכילים: כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב (וירוסים), תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צרכנים; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי החברה בפרט;
 11. המעסיק מתחייב כי כל מודעה ו/או תוכן שיפרסם באתר ו/או באמצעותו יתאמו את הוראותיו של כל דין רלוונטי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשומת לב המעסיק מופנית להוראת ס’ 8 ל”חוק שוויון הזדמנויות בעבודה” האוסר פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה, או דרושים, שיש בה משום הפליה ע”פ הוראות החוק. המפרסם בניגוד להוראות החוק הנ”ל, עושה זאת על אחריותו הבלעדית ויישא בכל התוצאות.
 12. המעסיק מתחייב לא לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מחשבי החברה עצמם.
 13. המעסיק מתחייב שלא להעביר את הזכויות והשירותים להם הוא זכאי מכוח הסכם ההתקשרות בינו לבין החברה, למוסרם לאחר בצורה כלשהי, הן בלא תמורה והן בתמורה כלשהי, מבלי לקבל את הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה ומראש.
 14. תקופת השירותים למעסיק הינה התקופה לה התחייבו המעסיק והחברה בהתאם להסכם ההתקשרות אשר נחתם ביניהם. כל עוד ניתנים השירותים למעסיק להם התחייבה החברה, אף אם המעסיק לא עשה בהם כל שימוש, לא יהא המעסיק רשאי להפסיק את ההתקשרות בינו לבין החברה על דעת עצמו, אלא לאחר קבלת הסכמתה של החברה בכתב ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. נתנה החברה את הסכמתה להפסקת ההתקשרות בינה לבין המעסיק, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת,לפטור את המעסיק בצורה חלקית או מלאה מעלות השירות הקבועה בהסכם ההתקשרות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא נתנה החברה את הסכמתה בכתב להפסקת ההתקשרות בינה לבין המעסיק, יראו את המעסיק כמי שעדיין מחויב להסכם ההתקשרות והוא יהא חייב לשלם את מלוא עלות השירות הקבועה בהסכם ההתקשרות.
 15. למען הסר ספק, מובהר כי מעת שהופסקו השירותים למעסיק המוענקים למעסיק ע”י החברה, אם כתוצאה מתום תקופת השירות לה זכאי המעסיק, ואם כתוצאה מהפסקת השירות ע”י החברה כמפורט בפרק הבא שלהלן, תבוא ההתקשרות בין המעסיק לבין החברה לסיומה.
 16. השירותים למעסיק, חלקם או כולם, עשויים להיות כרוכים בתשלום; ידוע למעסיק כי יחויב בתשלום מלוא התמורה ועבור מלוא תקופת ההתקשרות, כמצוין בהסכם ההתקשרות עליו הוא חתום, וזאת גם אם לא ייעשה שימוש בשירות הניתן החברה במשך כל התקופה ו/או לא במקרה בו לא ינצל המעסיק את השירות במלואו מכל סיבה שהיא.
 17. היה והמעסיק לא עמד בתשלום בו הוא חב לחברה לפי הסכם ההתקשרות, תישלח למעסיק התראה בכתב בדרישה לשלם את חובו הנ”ל תוך 7 ימים ממועד משלוח ההתראה. היה והמעסיק לא פרע את חובו הנ”ל, יהווה הדבר הפרה יסודית להסכם ההתקשרות, והחברה תהיה זכאית להפסיק את השירות כולו או מקצתו לפי שיקול דעתה הבלעדי. גם במקרה של הפסקת השירות ע”י החברה, כאמור בסעיף זה, מתחייב המעסיק לשלם את מלוא התמורה עבור כל תקופת השירות כפי שהוגדרה בהסכם ההתקשרות.
 18. המעסיק מצהיר כי ידוע לו שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת השירות לבין המועד בו יחל המעסיק להשתמש בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא אשר תלויה במעסיק ולא בחברה, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה עבור השירות בגין מלוא תקופת השירות כהגדרתה בהסכם ההתקשרות.
 19. בעצם השימוש בשירותים למעסיק נותן המעסיק לחברה רשיון לעשות שימוש בשמו של המעסיק ו/או בסימני המסחר שלו (בין רשומים ובין שאינם רשומים), לרבות בדרך של שיבוצם במודעות שיפרסם המעסיק בפלטפורמות נוספות כגון: פייסבוק ולינקדין.
 20. על מדיניות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הקשורים למדיניות זו יהיו נתונים לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו.

בכל שאלה ניתן לפנות באמצעות טופס צור קשר שבאתר ואנו נענה בהקדם. התמיכה בשרותי האתר ניתנת אך ורק ללקוחות בתשלום. כתובת למשלוח דואר אקטיביטק בע”מ רחובות הנהר 9, רמת גן 5253105.