לוח משרות חינם

נוסח מכתב פיטורין

מעסיק שמחליט לפטר עובד ממקום עבודתו צריך למסור בידיו מכתב פיטורין כחוק.

קבלת מכתב פיטורין הינה זכות של העובד, ובלעדיו העובד עשוי להיפגע בקבלת דמי אבטלה.

מכתב פיטורין צריך לכלול בתוכו הודעה מוקדמת לפיטורין, דהיינו הודעה באיזה תאריך יכנסו הפיטורים לתוקף, וזאת על מנת לאפשר למפוטר לחפש עבודה בתקופת מעבר זו.

תקופת ההודעה המוקדמת תלויה במשך התקופה בה העובד היה מועסק.

הודעה מוקדמת לפיטורין

תקופת ההודעה על פיטורים היא פועל יוצא של שני פרמטרים עיקריים:

 • סוג השכר: חודשי או לפי שעה
 • התקופה בה היה העובד מועסק

להלן חישוב תקופת הודעה מוקדמת לעובד בשכר חודשי:

 • עובד שעבד עד חצי שנה – הודעה מוקדמת של יום אחד עבור כל חודש עבודה
 • בין חצי שנה לשנה – 6 ימי הודעה מוקדמת עבור חצי השנה הראשונה ויומיים וחצי עבור כל חודש נוסף.
 • עובד שעבד למעלה משנה – הודעה מוקדמת של חודש ימים.

להלן חישוב הודעה מוקדמת לעובד לפי שעות:

 • עובד שעבד עד שנה – הודעה מוקדמת של יום לכל חודש
 • למעלה משנה עד שנתיים -14 יום לפחות ויום אחד עבור כל שני חודשים בשנה השנייה
 • למעלה משנתיים – הודעה מוקדמת של 21 יום לפחות ובנוסף יום עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה
 • למעלה משלוש שנים – חודש ימים

מהי זכות השימוע

זכות השימוע הינה זכות בסיסית ובעל משמעות רבה לכל עובד, היא מאפשרת לו טרם פיטוריו להתמודד עם הנטען נגדו, ולנסות לשכנע את מעסיקיו שלא לפטר אותו.

זכות השימוע החלה במגזר הציבורי (עובדי מדינה), והלכה והשתרשה גם במגזר הפרטי.

כללים לכתיבת מכתב פיטורים

נוסח מכתב הפיטורין צריך לכלול מספר נושאים:

 • תאריך הוצאת מכתב הפיטורין
 • תאריך כניסת הפיטורין לתוקף בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורין
 • מכתב הפיטורין צריך להיכתב על נייר מכתבים רשמי של המעסיק, מודפס וחתום בחותמת החברה בליווי חתימה אישית של המעסיק או נציגו

יש מספר נושאים נוספים שיכולים להיכלל במכתב הפיטורים:

 • ניתן לציין את סיבת הפיטורין – אך לא מומלץ, שכן במקרה של סכסוך בין המעביד למעסיק הוא יוכל לטעון כי הפיטורים אינם תקפים וסיבת הפיטורין אינה מוצדקת
 • ניתן לכלול במכתב הפיטורין התייחסות לעובדה האם העובד נדרש להמשיך לעבוד עד יום האחרון להעסקתו או שהוא רשאי לא להגיע לעבודה.
 • כדאי לסיים את המכתב בברכת הצלחה בנימה אישית

נוסח מכתב פיטורין

להלן דוגמא לנוסח של מכתב פיטורין לאחר ביצוע שימוע:

לכבוד:

01/01/2018

מר אברהם אברהמי

א.נ

הנדון:     מר אברהם אברהמי ת.ז                    – הודעה על סיום העסקתך בחברה     

1. בהמשך לשימוע אשר נערך עמך בתאריך _________, הריני מודיעך על סיום עבודתך בחברה החל  מיום ____________.
2. הודעה זו היא גם הודעה מוקדמת לפיטורין כנדרש בחוק.
3. עד ליום כניסת הפיטורין לתוקף בתאריך ________ אתה רשאי להמשיך בעבודתך בחברה /אתה מתבקש שלא להגיע לעבודה.
4. אני מאחל לך הצלחה בהמשך דרכך.

בכבוד רב,
ישראל ישראלי
מנכ"ל החברה

העתקים

מאמרים