התפטרות הודעה מוקדמת. מה אומר החוק? מה מקובל?


כאשר עובד מעוניין להתפטר מעבודתו, עליו במקרים רבים לתת למעסיק הודעה מוקדמת על כך. כמה זמן מראש יש להודיע? מה אומר החוק ומה מקובל בפועל? בואו נבדוק.

מהי הודעה מוקדמת על התפטרות

הודעה מוקדמת על התפטרות היא הודעה בכתב שהעובד נותן למעסיק מספר ימים או שבועות לפני מועד עזיבתו את העבודה. הדבר נועד לאפשר למעסיק להיערך לעזיבה.

מתי נדרשת הודעה מוקדמת על התפטרות

במהלך תקופת העסקה רגילה

במהלך העסקה רגילה, לאחר תום תקופת הניסיון, מקובל שנדרשת הודעה מוקדמת על התפטרות.

בתום תקופת ניסיון

בתום תקופת הניסיון אין דרישה חוקית למתן הודעה מוקדמת, אך מקובל לעשות זאת.

משך תקופת ההודעה המוקדמת

על פי חוק

על פי חוק, משך ההודעה המוקדמת הוא יום לכל חודש עבודה, עד תקרה של 3 חודשים.

נוהג מקובל

בפועל, מקובלות תקופות הודעה מוקדמת של בין שבועיים לחודש, בהתאם לוותק ולתפקיד.

האם אפשר לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת

בהסכמת המעסיק

אפשר לקצר את התקופה בהסכמת המעסיק, אם יש לו אפשרות להיערך מהר יותר לעזיבה.

תשלום פיצויים

ניתן גם לקצר תמורת תשלום פיצויים למעסיק על הודעה מוקדמת קצרה מהנדרש.

מתן הודעה מוקדמת בכתב

אופן מסירת ההודעה

יש למסור הודעה מוקדמת בכתב לממונה הישיר או למשאבי אנוש.

תוכן ההודעה

על ההודעה לכלול תאריך עזיבה מדויק ובקשה לקבל אישור קבלת ההודעה.

סיכום ומסקנות

  • יש לתת הודעה מוקדמת ברוב המקרים של התפטרות.
  • משך ההודעה המקובל הוא בין שבועיים לחודש.
  • אפשר לקצר הודעה בתנאים מסוימים ובהסכמה.
  • חשוב למסור הודעה באופן רשמי ומכובד.

מאמרים