גמר חשבון לעובד וסיום יחסי מעסיק

גמר חשבון לעובד הוא הליך חשוב המסכם את יחסי העבודה בין המעסיק לעובד ומבטיח תשלום כל הזכויות המגיעות לעובד עם סיום העסקתו.

מהו גמר חשבון לעובד?

תשלום כל הזכויות המגיעות

גמר חשבון כולל תשלום מלא של כל הכספים והזכויות שנצברו לעובד במהלך העסקתו.

סיכום תקופת העסקה

גמר החשבון מהווה סיכום ו”סגירת חשבון” בין העובד למעסיק עם תום יחסי העבודה.

מתי מבוצע גמר חשבון

עם סיום יחסי עבודה

גמר חשבון מתבצע עם סיום יחסי העבודה, בין אם העובד פוטר או התפטר מרצונו.

פיטורין או התפטרות

הליך גמר החשבון זהה הן במקרה של פיטורין והן במקרה של התפטרות.

אילו תשלומים כלולים בגמר חשבון

שכר ימי עבודה שטרם שולמו

המעסיק משלם שכר עבור ימי עבודה שבוצעו על ידי העובד אך טרם שולמו.

ימי חופשה שלא נוצלו

העובד זכאי לתשלום עבור ימי חופשה שצבר ולא ניצל.

פדיון ימי מחלה

יש לשלם עבור ימי מחלה שלא נוצלו, אם העובד זכאי לפדיונם.

הפרשות פנסיה וקרנות

יש להעביר הפרשות לפנסיה וביטוחים שונים אם נדרש.

פיצויי פיטורים

עובדים זכאים לפיצויי פיטורים לפי ותק והסכם ההעסקה.

אופן ביצוע גמר חשבון

חישוב הזכויות על ידי המעסיק

המעסיק אחראי לחשב בצורה מדויקת את כל התשלומים והזכויות המגיעות לעובד.

מסירת טופס גמר חשבון

המעסיק נדרש למסור לעובד טופס גמר חשבון המפרט את כל התשלומים.

קבלת אישור העובד

על העובד לאשר בחתימתו שקיבל את מלוא הסכומים המפורטים בטופס.

זכויות העובד בגמר חשבון

קבלת כל הכספים המגיעים

העובד זכאי לקבל את מלוא הסכומים המגיעים לו על פי חוק והסכמי ההעסקה.

בדיקה וערעור אם נדרש

העובד רשאי לבדוק שהסכומים מחושבים נכון ולערער במקרה הצורך.

מאמרים